CIRCULUS svarer på økte krav til miljøkartlegging og ombruk av bygg- og byggavfall

Hvis produksjon av sement var et land ville det årlige utslippet av CO2 gi 3. plass i verden, kun forbigått av USA og Kina (Dagsavisen 21.10.2021). Sement er tilslaget til betong, verdens mest brukte byggemateriale. CIRCULUS har som mål at det også skal bli det mest gjenbrukte byggematerialet og samtidig redusere klimagassavtrykket fra produksjon betraktelig.

Endring i TEK 17 og SAK 10 

Arbeidet som gjøres i regi av CIRCULUC ble enda mer dagsaktuelt ved at Direktoratet for byggkvalitet gjorde vesentlige endringer i byggteknisk forskrift (TEK17, FOR-2017-06-19-840) og byggesaksforskriften (SAK10, FOR-2010-03-26-488). Endringene er innført fra 1. juli 2022 og det er satt 1 år som overgangsperiode for byggesaker som var aktualisert ved dette tidspunktet. En av de største endringene i TEK17 er kapittel 9 – ytre miljø, her styrkes fokuset på å redusere mengden usortert restavfall fra alle prosjekter hvor det kreves miljøkartlegging av bygg og krav til avfallsplan. I tillegg er det nå krav om at «Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme» (TEK17, § 9.5).  

Alle rive- og rehabiliteringstiltak som utgjør mer enn 10 tonn avfall eller bygninger som utgjør mer enn 100 kvm BRA skal det nå utarbeides en avfallsplan for. Bygg som kommer inn under kategoriene boligblokk eller yrkesbygg skal i tillegg ha en ombrukskartleggingsrapport. Yrkesbygg defineres som «offentlig eller privat eid bygning eller del av bygning som utgjør en selvstendig enhet, og som ikke benyttes til boligformål» (FOR-2009-12-18-1665). Eneboliger, rekkehus ol. Vil per i dag ikke omfattes av endringene i forskriften, men det er ikke usannsynlig at dette også kommer. 

CIRCULUS – ombruk av betong 

Arbeidspakke 1 (av 5) i CIRCULUS har testet ut muligheten for en mer effektiv miljø- og tilstandskartlegging av betong i eksisterende bygg. Ansvarlig for gjennomføring av tester og utarbeidelse av rapport for AP1 var SINTEF Helgeland. Gjenbruk av betong krever grundig dokumentasjon (Avfallsforskriften kap. 14 A). Prøver som tas av betong skal analyseres av akkrediterte laboratorier. Ombruk krever også at det tas tilstrekkelig med prøver. Miljøkartlegging og ombruksrapport skal dokumentere hvorvidt betongen som ønskes gjenbrukes er innenfor gjeldende grenseverdier. Dersom betongen ikke kan gjenbrukes, vil analysene også si noe om hvordan den skal lovlig disponeres som avfall, da som regel i et godkjent deponi.  

CIRCULUS skal ikke fremme metoder som gir redusert sikkerhet rundt innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i materiale som skal gjenvinnes. Prosjektet skal bidra til at tids- og kostnadseffektive alternativer testes og kvalitetssikres. Målet for AP1  er å finne egnede metoder for å analysere for helse- og miljøskadelige stoffer i betong i felt når miljøkartlegging gjennomføres. En måte å gjøre dette på er å bruke håndholdt XRF (røntgenfluorescens-spektometri, herettder XRF). En XRF er et instrument på størrelse med en drill som på en ikke-destruktiv måte måler og kvantifisere grunnstoffer i for eksempel betong.  

Betong analyseres blant annet for 8 ulike tungmetaller som en del av miljøkartleggingen. Bruk av XRF er per i dag ikke en godkjent metode for miljøkartlegging av bygg og ombruk av materialer. CIRCULUS AP1 testet XRF opp mot laboratorieanalyser av betong, og sjekket om det statistisk sett er noen store forskjeller mellom resultatene på de to måle/analysemetodene. Det ble kun testet for tungmetaller, ikke andre materialer som f.eks. PCB som også kan være en problemstilling i betong. Det ble også testet om det var ulike resultater mellom ulike XRF-merker, håndholdt og stasjonær XRF, kalibrering av verktøyet og hvilken innstilling som ble brukt ettersom det ikke finnes en egen innstilling for betong. Alle variabler som ble inkludert i testene er ikke inkludert her.  

De XRFene som er tilgjengelig på markedet i dag kan ikke erstatte konvensjonell miljøkartlegging og laboratorieanalyser. Utvikling av metoder for analyser som raskt kan gjøres i felt vil kunne gjøre miljøkartlegging enklere og mest sannsynlig også billigere.  

Resultatene som ble funnet ved hjelp av XRF er i stor grad etterprøvbare, både ved gjentatte målinger med bruk av XRF samt sammenligning av disse målingene med lab resultater. XRFens bidrag til miljøkartlegging og ombruk vil kunne være å raskere kartlegge hvor det kan forventes samme type betong i et bygg, og dermed også redusere behovet for antallet prøver eller ta ned risikoen for at samme betongtype analyseres flere ganger. Resultatene fra en XRF kan enkelt overføres til en BIM-modell (bygningsinformasjonsmodellering), noe som også gjør mengdeberegning og ombruk enklere å digitalisere og tidsbesparende. Hvis avklaringer rundt gjenbruk av betong kan gjøres raskere, vil sluttresultatet kunne bli økt gjenbruk og mindre behov for deponier. 

Endringene i TEK17 medfører reduserte mengder avfall fra bygg- og anlegg. Forskriften tydeliggjør også det ansvaret som ligger i å ombruke det vi allerede har bygget, jo mer ombruk des mindre avfall. Ombruk av betong, og en økt kunnskap om kartlegging ved hjelp av XRF vil kunne legge til rette for raskere beslutningsprosesser og mulighet for å planlegge både for ombruk av eksisterende bygg og gjenbruk av betong fra konstruksjoner som uansett skal rives.   

FORSKNINGSPROSJEKTET CIRCULUS​

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og sementen som brukes inn i produksjon av betong står for rundt 7-8% av det totale CO2-utslipp i verden. Gjennom forskningsprosjektet CIRCULUS søker sentrale aktører innenfor betong- og avfallsbransjen å få frem ny kunnskap som vil gi økt ombruk, gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv.

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg