Tørrvasking av betongbiler sparer miljøet for hundrevis av liter vann

Kloden er under hardt press, og viktigheten av å ta vare på naturen og sikre bedre utnyttelse av naturressurser har aldri stått mer sentralt. Betong er et av de mest anvendte byggematerialer, men det blir også ansett som en klimaversting på grunn av sementen som brukes inn i produksjon. Det brukes store mengder vann for å vaske betongbilene som returnerer til produksjonsfasilitetene, og nå har forskere sett på hvordan Mapei sitt produkt Re-Con Zero kan bidra til å minimere vannforbruket.

Et aspekt hvor det presenterer seg mulighet for mer miljøvennlige løsninger er ved vasking av betongbiler – som i all hovedsak består av mindre mengder betong. Av en total produksjon på 4 billioner tonn, vil alt fra 1 til 4% være returbetong. Vasking av betongbilene som returnerer til stasjon vil kreve mellom 500 og 800 liter vann – per bil. Etter vasking av bilene vil vannet returneres til et sedimenteringsanlegg, eller renseanlegg som det og kan kalles for, som i all hovedsak består av flere kammer vannet skal flyte gjennom for å renses. Når vannet har rent gjennom alle bassenger i sedimenteringsanlegget er vannet så rent at det kan brukes på nytt inn produksjon, til vasking eller avhendes i naturen. Det mest vanlige er likevel at vannet brukes til å vaske bilene på nytt. Vannet kan også gjenbrukes inn i produksjon av ny betong såfremt det er innenfor verdiene satt i standard.

Etter vannet har rent gjennom et renseanlegg eller sedimenteringsbasseng, vil det til slutt samle seg opp mengder med slam. Slammet vil vanligvis bli levert til deponi på bakgrunn av høy pH verdi. Det forskes nå på hvorvidt, hvor mye og hvordan man kan bruke slammet inn i produksjon av ny betong. Per dags dato har dette slammet vært et problem for produsenter, da det foreløpig er begrensede bruksområder. Skal dette avhendes i naturen, stilles det krav om tilfredsstillende pH-verdi slik at det ikke forstyrrer floraen i naturen.

Men – hva hvis vi kunne redusere mengden vann som går til vasking av bilene og dermed også slam man sitter igjen etter endt syklus i renseanlegget/sedimenteringsanlegget?

I 2014 utviklet Mapei et produkt kalt Re-Con Zero som transformerer fersk betong til små granulatkuler. Formålet ved produktet er å redusere mengden vann brukt ved vasking av biler. Vann har blitt en knapp ressurs flere steder i verden, og behovet for produkter som kan hjelpe oss med å forvalte naturressurser på best mulig måte er tilstede. Ved hjelp av produktet Re-Con Zero, et finkornet pulver som binder sammen slamrester til små kuler, kan vi minimere vannforbruk fra vasking av betongbiler betraktelig. Når betongbilen returnerer til stasjon tilsettes stoffet fra Re-Con Zero før det tromles i et par minutter. Foreløpige tester gjennomført av Betonglaben ved UiT viser at så mye som 70% av slamrester blir absorbert, hvilket betyr at man kun trenger en lett vask i etterkant.

Fullskala testing er nødvendig for å bevise hvorvidt tilslaget man sitter igjen med kan brukes inn i produksjon av kvalitetsbetong. Likevel kan tilslaget brukes til fyllinger eller i betong av lavere kvalitet, da for eksempel betong som ikke er fryseresistent. En ting kan i alle fall konkluderes, og det er at vannbesparelsen vil være betraktelig.

FORSKNINGSPROSJEKTET CIRCULUS

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og sementen som brukes inn i produksjon av betong står for rundt 7-8% av det totale CO2-utslipp i verden. Gjennom forskningsprosjektet CIRCULUS søker sentrale aktører innenfor betong- og avfallsbransjen å få frem ny kunnskap som vil gi økt ombruk, gjenvinning og lavere miljøfotavtrykk for betongkonstruksjoner i et livsløpsperspektiv.

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg