Oppsummering av Betongfagdag 2023!

Norsk Betongforening, Betongklyngen og Norsk Forening for betongrehabilitering arrangerte Betongfagdag under VU i Narvik, 23/3 på UIT.

Samlingen startet med felles middag og konsert under Moslingsaften i Vinterfestuka 22/3. Her deltok vi sammen med 433 festkledde til 3 retters middag, gode samtaler og konsert med Frode Alnes.

Selve fagdagen samlet ca. 140 deltakere og med gjennomgangstema «Betong i sirkulærøkonomi».

Betongfagdag fungerer også som partnersamling for Betongklyngen CIC, hvor både partnerskapet og andre møtes for å utveksle faglig erfaring, knytte kontakt med ulike deler av bransjen, og for å stimulere til nye Innovasjonsprosjekter.

Noen av høydepunktene fra dagen er:

💥 Ragnhild Solgård fra Multiconsult ledet oss gjennom dagen.

💥 Vi fikk først presentert Ulven-prosjektet fra Veidekke, hvor målet er at knust betong kan erstatte jomfruelig steinmasser i ny betong.

💥 Skanska presenterte konsepter med ombruk av hulldekker og elementer, samt SIRK bygg (Nye demonterbare bygg).

💥 Velde presenterte hvordan de får forurensede gravemasser inn i sirkulærøkonomien til betong og med det sparer betydelige mengder jomfruelig tilslag.

💥 Statens Vegvesen, ved Reidar Johansen, holdt foredrag med en oppdatering på veiprosjekt «OPS Hålogalandsvegen» som er tidenes største samferdselsløft i nord (21 mrd). Her fikk vi mer info om antall konstruksjoner, type konstruksjoner og mengde betong, samt hvilke miljøkrav som stilles.

💥 NTNU holdt foredrag om FoU prosjekt vanntett sprøytebetongkledning – også med riss.

💥 Vi fikk en oppdatering fra Norcem, Schwenk og Saferock om hva som skjer i utvikling i sement – og betongindustrien i møte med det grønne skiftet.

💥 Byggherre og eiendomsinvestor Arthur Buchardt utfordret bransjen på kravene til fremtidens bygg, ikke minst i forhold til energiforbruk. Det utviklet seg til et ordskifte og en bra debatt i salen som følge av dette!

💥 Vi rigget til paneldebatt om regelverks– og standardforståelse, og hvordan en skal utvikle marked for gjenbruk av betong og elementer. Her deltok Tor A. Hammer/SINTEF, Arild Klingsheim/Velde, og Alf Egil Mathisen/Veidekke. Debatten tok for seg områder som bevaring, nedknusing/gjenvinning og ombruk.

💥 Fagdagen ble avsluttet med oppdatering fra UIT på forskningsprosjektet Circulus, YBN (Yngres Betong Nettverk) og fra Betongklyngen CIC. Avslutningsvis fikk vi en presentasjon av tre studentoppgaver fra UIT Norges Arktiske Universitet.

Noen ble igjen i Narvik og fikk ta del i Betongklyngens Rando-tur som gikk til Linken og med nedkjøring i puddersnø på baksiden av Fagernesfjellet. Denne tradisjonen vil bli gjentatt til neste år!

Vi kan oppsummere fagdagen med at betong i sirkulærøkonomi vil tvinge seg frem. Råstoff (RCA) og Ombruk vil sannsynligvis først komme i – og rundt de store byene. Så er det jo også et poeng at byggherrer – og Rådgivere i større grad må bestille og prosjektere gjenvinning, gjenbruk. Det vil derfor være behov for å få definert og klassifisert sirkulær betong slik at etterspørselen øker. Dette vil kreve Industrialisert prosess – og her må kanskje de store går i bresjen! Det blir også spennende å følge utviklingen i sement – og betongindustrien i møte med det grønne skiftet. Her kan nevnes CCS, utviklingen av nye miljøvennlige bindemidler, og nye substitutter for sement, betong av gruveavfall mm.

Betongklyngen kommer til å knytte seg tettere mot bransjeforeningene, og vil rendyrke rollen som en arena for innovasjon og omstilling. Vi gleder oss!

Her finner du PDFer av foredragene:

Sverre Smeplass / Skanska
«Ombruk og DfD»

Stefan Jacobsen / NTNU
«Vanntett sprøytebetong – også med riss?»

Arild Klingsheim / Velde
«VELDE – fra pukkverk til totalleverandør av pukk og asfalt i betong»

Knut Ose Kjellsen / Norcem
«Alternative bindemidler»

Lars Busterud / Schwenk
«Alternative bindemidler«

Espen Lea / Saferock
«Alternative bindemidler«

Reidar Johansen / Statens Vegvesen
«OPS Hålogalandsvegen – tidenes største samferdselsløft i nord«

Martin Skjerve Dyvesveen / Multiconsult/YBN
«Yngres Betong Nettverk«

Geir Frantzen / KUPA, Concrete Innovation Cluster
«Årshjul og planer for 2023»

 

Klyngeprosjektets formål

CIC skal gjennom kunnskapsutvikling, samarbeid og omstilling bidra til en karbonnøytral betongbransje innen 2030.

Andre innlegg